Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk?

Az oldal a „Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron” című TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében készült.

A kaposvarisetak.hu weboldal (továbbiakban: honlap) kizárólagos üzemeltetője a Horváth Dávid ev.  (Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82; Adószám: 67536816-1-42 ) (továbbiakban: Üzemeltető).

A honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Amennyiben a honlap felhasználási feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt!

Minden a honlapon található szerzői jogi védelmet élvező tartalom (fénykép, írás, rovatok címe, illetve a kaposvarisetak.hu domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok szerzői jogvédelem alatt állnak, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Üzemeltető fenntart minden, a portál bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban való tárolása, kereskedelmi forgalomba hozatala.

A portál teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A portálokról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, s erre az Üzemeltetőtől engedélyt kér, és írásbeli engedélyt kap.

Az Üzemeltető az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.

A honlap üzemeltetése során az Üzemeltető igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget. Az Üzemeltető a weboldal használatából eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.

Az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig az oldalak tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Alapul vett jogszabályok

Az adatkezelési tájékoztató összeállítása során figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”), illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is.

Milyen adatokat gyűjtünk és miért?

A honlapra történő belépéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti az oldalbetöltési információt, melyek kényelmi célokat szolgának a honlap böngészése során, ezen sütik a honlap bezárásával törlődnek.

A honlap statisztikai látogatottságának nyomonkövetése céljából Google Analytics alkalmazást használunk.

Sütik

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolulcookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat. Az eljárás célja az állapot bevezetése az alapvetően állapotmentes HTTP tranzakcióba. Sütik hiányában minden egyes weboldal (vagy erőforrás) lekérése elszigetelt esemény, gyakorlatilag független a site többi oldalának lekérésétől. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

Google Analitycs

Google Analytics használata, azaz hogyan mérjük látogatóink számát, viselkedését weboldalunkon?

Weboldalunk, webáruházunk látogatók nélkül, mit sem ér. A honlap elkészülte után az egyik legfontosabb feladat, hogy a látogatók számát növelni tudjuk. Ehhez számtalan módszer létezik, a szórólapozástól kezdve, a direkt marketingen át a keresőoptimalizálásig. A kérdés, hogy a különböző módszerek, milyen eredményt hoznak, hányan látogatják a honlapot vagy webáruházat? Vajon a honlapcímet írják be többen a böngészőbe vagy a keresőből találnak meg többen? Az ország mely részéből érkeznek a látogatók? Mennyi időt töltenek a honlapon? Ezek olyan kérdések, amelyek megválaszolása döntő fontosságú lehet honlapunk népszerűsítésénél a megfelelő stratégia kiválasztásában. Ki tudná mindezeket jobban, mint a Google, illetve az általa kifejlesztett statisztikai alkalmazás a Google Analytics.

Hogyan működik?

A Google Analytics működéséhez nélkülözhetetlen a Google Analytics nyomkövető scriptje. Már a neve is sokat elárul, mert hogy is működik például egy GPS-es nyomkövető. Egy kis „ketyerét” berakunk az autónkba és máris nyomon tudjuk követni annak helyét. Ez esetben egy script, vagyis egy rövid kódrészlet kerül a weboldalunk forráskódjába, ami azonosítja az oldalunk és innentől kezdve már a Google Analytics gyűjti az információkat honlapunk látogatóiról.

Kik kezelik az adatokat?

Személyes adataidat munkatársaink és adatfeldolgozók kezelhetik. Adataidat kizárólag munkatársaink és adatfeldolgozók, kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.
Adatfeldolgozóink:

 • Tárhelyszolgáltató:
  • Webonic Kft. (Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)
   • Cégjegyzékszám: 01 09 381419
   • Adószám: 25138205207
   • web: https://www.webonic.hu/
 • Statisztikai szolgáltatások
  • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Adataidat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 1. Milyen jogaid vannak?

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, bármelyik elérhetőségünkön.
Kérelmedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban megadni a tájékoztatást. Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíteni. A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése .
Mint Adatkezelők – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 1. Panasztételi lehetőség

Amennyiben úgy gondolod, hogy valamely jogodat megsértettük, lépj velünk kapcsolatba az info@revise.hu e-mail címen, vagy postai úton a :  1141 Budapest, Szugló u. 82 címen. Az eset kivizsgálása érdekében mindent megfogunk tenni.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
telefon: +3613911400
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu